Trang chủ > Hỗ trợ
Hỗ trợ

Mã số cá nhân

Kênh thông tin USSD

Mã cá nhân (MCN) là 1 dãy ký tự bí mật (gồm 6 ký tự) để bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp.